Web
Analytics
Ph.D. | Phonlab@Natioanl Tsing Hua University

Former Lab members

2016
黃婷 Ting Huang (Advisor: Feng-fan Hsieh)
Topics in Malaysian Mandarin Phonetics and Phonology
Committee members: Chiu-yu Tseng, Yueh-chin Chang, Hui-chuan J. Huang, Chen-huei Wu

2015
陳威戎 Wei-rong Chen (Co-advisors: Yueh-chin Chang and Khalil Iskarous)
Articulation and coarticulation in Taiwan Mandarin
Committee members: Hui-chuan Hsu, Hui-chuan J. Huang, Chen-huei Wu, Yung-hsiang Shawn Chang

二鄉美帆
Miho Nigo (Co-advisors: Yueh-chin Chang and Feng-fan Hsieh)
L2 Accentuation Patterns by Taiwanese Mandarin-Speaking Learners of Japanese: An Experimental Study
Committee members:
Hui-chuan Hsu, Hui-chuan J. Huang, Shu-chen Sherry Ou, Chen-huei Wu